За да продължи да съществува този сайт, се събират средства за хостинг и домейн. Информацията е поместена по-долу

 

1. Държавна такса за съда - изчисляване на такси за:

- завеждане на гражданско дело в съда (за парични задължения).

 

- завеждане на заповед за незабавно изпълнение (най-често при кредити) по реда на чл. 410 и чл. 417от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/(виж по-подробно: Какво е заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК? Прочети: заповедно производство).

 

- събиране на парично задължение от държавен съдебен изпълнител.

 

2. Адвокатски възнаграждения - за изчисляване на минималните адвокатски възнаграждения.

2.1. По граждански дела (при събиране на парични задължения):

- с определен материален интерес по граждански дела.

 

- за изготвяне на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по граждански дела.

 

- за изготвяне на писмен отговор на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по граждански дела.

 

- за изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съда по граждански дела.

 

- за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, когато не е изготвена от приподписващия адвокат по граждански дела.

 

- изготвяне на касационна жалба (последна инстанция на съда) с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ без явяване в съдебно заседание по граждански дела.

 

- за изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване на адвокат и при явяване в съдебно заседание по граждански дела.

 

2.2. По административни дела:

- с определен материален интерес по административни дела.

 

- за изготвяне на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по административни дела. - за изготвяне на писмен отговор на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по административни дела..

 

- за изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съда по административни дела..

 

- за приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, когато не е изготвена от приподписващия адвокат по административни дела..

 

 

- за изготвяне на касационна жалба (последна инстанция на съда) с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, без явяване в съдебно заседание по административни дела.

 

- за изготвяне на отговор по касационна жалба (последна инстанция на съда) с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ без явяване в съдебно заседание по административни дела.

 

- за изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване и при явяване в съдебно заседание по административни дела.

 

2.3. По наказателни дела:

- за представителство на адвокат представляващ граждански ищец или гражданския ответник по наказателни дела.

 

- за изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседаниепо наказателни дела.

 

- по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение по наказателни дела.

 

2.4. Други адвокатски калкулатори:

- за образуване и водене на изпълнителни дела (пред ЧСИ, ДСИ).

 

- при съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, договор за продажба.

 

- при съставяне на писмен договор за: замяна, дарение, ипотека.

 

- при съставяне на писмен договор за: суперфиция (вещно право да се построи сграда в чужд недвижим имот) и сервитути (право да преминаваш през чужд/и недвижим/и имот/и, за да се осигури достъп до собствен имот).

 

- при съставяне на писмен договор за: извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт.

 

- за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/.

 

- в производства за издаване на заповед за изпълнение.

 

3. Тарифа нотариус - изчисляване на нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

- изчисляване на нотариални такси според удостоверявания материален интерес.

 

- за удостоверяване на датата и подписите на договори.

 

- за удостоверяване на едностранни изявления с определен материален интерес и такива подлежащи на вписване.

 

- за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание.

 

- за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес.

 

- за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес.

 

- за удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес.

 

- за извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства.

 

4. Тарифа ЧСИ - изчисляване таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители:

- за извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа (определя се върху по-малката сума от двете - цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане).

 

- за принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закон за особените залози /ЗОЗ/.

 

- за въвеждане във владение на недвижим имот (въвод във владение).

 

- за изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот (издава се на купувача спечелил проданта).

 

- за извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/ или на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

 

- събиране на парично задължение от частен съдебен изпълител /ЧСИ/ по т.26 от Тарифата към закона за частните съдебни изпълнители /ТТРЗЧСИ/.

 

Калкулаторите са съобразени изцяло с актуалната нормативна база данни.

 

  • Тарифа за таксите
  • Заповедно производство
  • Наредбата за хонорарите
  • Тарифа нотариус
  • Тарифа ЧСИ
  •