ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

 

Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., доп., бр. 63 от 1.08.2014 г., в сила от 1.08.2014 г.; изм. с Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС на РБ - бр. 90 от 31.10.2014 г.; Решение № 15565 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ; Решение № 13014 от 2.12.2015 г. на ВАС на РБ - бр. 100 от 18.12.2015 г.

 

 • Раздел - I. Обикновени такси
 •  

 • Раздел II Пропорционални такси

   

 • Раздел III Допълнителна такса
 •  

 • Раздел IV Авансови такси
 •  

 • Раздел V - Субсидирани такси
 •  

 • Раздел VI Допълнителни разноски
 •  

 • Раздел VII Плащане на таксите
 •  

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен.

  Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители . ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 24 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (Обн. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.)

  § 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".