Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в сила от 01.03.2008 г. Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г. Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

 

 • Раздел I. Такси, събирани в съдебното производство
 •  

 • Раздел II. Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители
 •  

 • Заповедно производство
 •  

  Преходни и Заключителни разпоредби

   

  § 1. (1) За търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, се събират таксите по чл. 23. (2) За удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се събира такса.

  § 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, допълнителни такси не се събират.

  § 3. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Тарифата се приема на основание чл. 73, ал. 3 ГПК и чл. 9а, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 26 МАЙ 2008 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК), ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2008 Г.)

  § 4. Постановлението влиза в сила от деня на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).