Тук са описани различни ситуации, в които можете да попаднете и относимите калкулатори за изчисляване на разходите

 

1. Фирмите за бързи кредити и банките най-често събират своите дългове не с подаване на искова молба, а с завеждане на заповедно производство (бързо производство) - за повече информация: (Заповедно производство).

 

При банка, фирма за бърз кредит или др. най-използваните начини за събиране на дължимите суми са чрез завеждане на заповед за изпълнение (бързо производство - Заповедно производство), защото така по бързо ще им бъде издаден изпълнителен лист, който ще предадат на съдебен изпълнител за неговото събиране.

 

Разходите във връзка с горната ситуация ще са в посочния по-долу калкулатор:

- завеждане на заповед за незабавно изпълнение (най-често при кредити - заповед по чл. 410 или чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/).

 

В случаите когато е заведено исково производство по общия ред ще следва да се плзват посочния по-долу калкулатор:

- завеждане на гражданско дело в съда (за парични задължения).

 

При завеждане на заповедта за изпълнение или гражданско дело често се начислява адвокатски хонорар или юрисконсултско възнаграждение (те се образуват по един и същи начин). Може адвокатския хонорар или юрисконсултско възнаграждение да са по-високи от минимално определените по Наредбата за хонорарите. Най-често те са минималните по Наредбата и се изчисляват с калкулаторите по-долу:

 

- производства за издаване на заповед за изпълнение.

 

- при определен материален интерес по граждански дела.

 

След гореописаната ситуация, най-често се стига и до съдебен изпълнител на когото се възлага да събере дълга. Съдебният изпълнител начислява обикновенни такси (фиксирани) за да спомогне събирането на дълга (виж - Раздел - I. Обикновени такси). А при събиране на самия дълг се начислява пропорционална такса спрямо него от съденият изпълнител, тя се изчислява с калкулатора по-долу:

 

- събиране на парично задължение от частен съдебен изпълител /ЧСИ/ по т.26 от Тарифата към закона за частните съдебни изпълнители /ТТРЗЧСИ/.

 

При образуване на изпълнително дело при съдебиният изпълнител от адвокат или юрисконсулт, същите предявяват адвокатския хонорар или юрисконсултско възнаграждение (те се образуват по един и същи начин). Може адвокатския хонорар или юрисконсултско възнаграждение да са по-високи от минимално определените по Наредбата за хонорарите. Най-често те са минималните по Наредбата и се изчисляват с калкулатора по-долу:

 

- за образуване и водене на изпълнителни дела (пред ЧСИ, ДСИ).

 

На районния съд са подсъдни всички граждански и наказателни дела с изключение на тези, подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Принципно искът се предявява в онзи съд, в района на който е местожителството или седалището на ответника.

Районният съд разглежда граждански, наказателни, и административно-наказателни дела. В тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 000 лв. и делби на недвижимо имущество.