ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

 

Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г.

 

 • Обикновени нотариални такси
 •  

 • Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
 •  

 • Нотариални такси според изразходваното време
 •  

 • Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи
 •  

 • Допълнителна нотариална такса
 •  

  ————————————————————————————————

  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 3 на Министерския съвет от 13 януари 1999 г. за изменение и допълнение на Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 5 от 1999 г.)

  § 2. За доброволните делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, извършени до влизането в сила на това постановление, таксата по буква "г" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1999 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`

  § 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове. Заключителни разпоредби § 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева . § 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.