НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

 

Издадена от Висшия адвокатски съвет Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г.

 

 • Раздел I. - Общи разпоредби
 •  

 • Раздел II. - Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата (Загл. доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.)

   

 • Раздел III. - Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
 •  

 • Раздел IV. - Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
 •  

 • Раздел V. - Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция
 •  

  Допълнителни разпоредби

  § 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.

  § 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., прогласен за нищожен с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.)

  § 2а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.., доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.

  § 2б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При договаряне с клиенти юридически лица - болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него.

  Заключителни разпоредби

  § 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).