За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа (определя се върху по-малката сума от двете - цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане).

 

Попълнете по-малката сума от цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане :

лева

 

 

Таксата е: лева

(виж в Тарифата по-долу)

 

Таксата е: лева с ДДС!

 

Тарифа нотариус - изчисляване на нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

 

 • за извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа (определя се върху по-малката сума от двете - цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане).
 •  

 • за принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закон за особените залози /ЗОЗ/.
 •  

 • за въвеждане във владение на недвижим имот (въвод във владение).
 •  

 • за изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот (издава се на купувача спечелил проданта).
 •  

 • за извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на Закона за особените залози /ЗОЗ/ или на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.
 •  

 • събиране на парично задължение от частен съдебен изпълител /ЧСИ/ по т.26 от Тарифата към закона за частните съдебни изпълнители /ТТРЗЧСИ/.
 •  

  Повече информация за такси:

   

 • Тарифа ЧСИ