В производства за издаване на заповед за изпълнение.

 

Попълнете само цената на иска (търсен интерес) :

лева

 

 

Мин. хонорар е: лева

(виж в Наредбата по-долу)

 

Mин. хонорар е: лева с ДДС!

 

Адвокатски възнаграждения - калкулатори за изчисляване на минималните адвокатски възнаграждения.

 

1. По граждански дела (при събиране на парични задължения):

 

 • при определен материален интерес по граждански дела.
 •  

 • за изготвяне на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по граждански дела.
 •  

 • за изготвяне на писмен отговор на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по граждански дела.
 •  

 • за изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съда по граждански дела..
 •  

 • за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, когато не е изготвена от приподписващия адвокат по граждански дела.
 •  

 • изготвяне на касационна жалба (последна инстанция на съда) с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ без явяване в съдебно заседание по граждански дела.
 •  

 • по граждански дела за изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване и при явяване в съдебно заседание по граждански дела.
 •  

  2. По административни дела:

   

 • при определен материален интерес по административни дела.
 •  

 • за изготвяне на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по административни дела.
 •  

 • за изготвяне на писмен отговор на въззивна жалба (втора инстанция на съда) по административни дела.
 •  

 • за изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съда по административни дела.
 •  

 • за приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, когато не е изготвена от приподписващия адвокат по административни дела.
 •  

 • изготвяне на касационна жалба (последна инстанция на съда) с основания по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ без явяване в съдебно заседание по административни дела.
 •  

 • за изготвяне на отговор по касационна жалба (последна инстанция на съда) с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ без явяване в съдебно заседание по административни дела.
 •  

 • за изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване и при явяване в съдебно заседание по административни дела.
 •  

  3. По наказателни дела:

   

 • за представителство на адвокат представляващ граждански ищец или гражданския ответник по наказателни дела.
 •  

 • за изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание по наказателни дела.
 •  

 • по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение по наказателни дела.
 •  

  4. Други адвокатски калкулатори:

   

 • за образуване и водене на изпълнителни дела(пред ЧСИ, ДСИ)
 •  

 • при съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, договор за продажба.
 •  

 • при съставяне на писмен договор за: замяна, дарение, ипотека.
 •  

 • при съставяне на писмен договор за: суперфиция (вещно право да се построи сграда в чужд недвижим имот) и сервитути (право да преминаваш през чужд/и недвижим/и имот/и, за да се осигури достъп до собствен имот).
 •  

 • при съставяне на писмен договор за: извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт.
 •  

 • за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/.
 •  

 • в производства за издаване на заповед за изпълнение.
 •  

  Повече информация за хонорарите:

   

 • Наредбата за хонорарите